Αναθεώρηση μεταφράσεων
Η υπηρεσία αναθεώρησης μεταφράσεων παρέχει αξιολόγηση μεταφράσεων σε πελάτες που επιθυμούν να επιβεβαιώσουν ότι τα μεταφρασμένα κείμενα είναι άρτια γλωσσικά, νοηματικά ακριβή και γενικώς κατάλληλα για την Ελληνική αγορά. Οι αναθεωρήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους επαγγελματίες που εστιάζουν στα ακόλουθα σημεία:       

  • Ανασκόπηση της ακρίβειας του μεταφρασμένου κειμένου ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η μετάφραση αποδίδει επακριβώς στα Ελληνικά το νόημα του πρωτότυπου κειμένου.
  • Έλεγχος της τήρησης των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της Ελληνικής γλώσσας
  • Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την εγκεκριμένη ορολογία και τις οδηγίες στυλ του πελάτη
  • Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την καθιερωμένη ορολογία που χρησιμοποιείται στην Ελληνική αγορά
  • Έλεγχος της τήρησης των εθνικών προτύπων (νομισματική μονάδα, μορφές ημερομηνίας και ώρας, κ.ά.) και σεβασμού στα ευαίσθητα εθνικά γεωπολιτικά ζητήματα
  • Επαλήθευση της καταλληλότητας του ύφους και του στυλ του μεταφρασμένου κειμένου σε σχέση με το ακροατήριο για το οποίο προορίζεται.

Επαλήθευση μεταφράσεων
Για την επαλήθευση των μεταφράσεων πραγματοποιείται λειτουργικός ή/και σημασιολογικός έλεγχος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία είναι ακριβή, προσβάσιμα και κατανοητά στους τελικούς αναγνώστες του μεταφρασμένου κειμένου. Ο έλεγχος γίνεται από επαγγελματίες του κλάδου, στον οποίο απευθύνεται η μετάφραση.

Κατά την επαλήθευση, διασφαλίζεται ότι το τελικό κείμενο περιγράφει τη σωστή λειτουργία του αντικειμένου που πραγματεύεται και ότι οι λειτουργικές μονάδες που περιγράφονται είναι κατάλληλες για το αντικείμενο, όπως χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, και περιλαμβάνονται σε αυτό. Επίσης ελέγχεται ότι η ορολογία του κειμένου είναι σύμφωνη με την εμπορική ή/και με την επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιείται στον κλάδο.